Menu Close

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE – VINKOVCI, 32 100  Vinkovci, Glagoljaška 27, matični broj: 2711613, OIB:69596467516, kao Voditelja obrade izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Opći podaci:

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE – VINKOVCI, 32 100  Vinkovci, Glagoljaška 27, matični broj: 2711613, OIB:69596467516, Voditelj obrade

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 • broj telefona:
 • e-mail:
 • adresa: 32 100  Vinkovci, Glagoljaška 27,

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52.

Kontakt: e mail: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr 

             mobitel: 091 2017886

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju; Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka; Razdoblje čuvanja

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 1. zaposlenici – Ime i prezime, OIB, spol, datum rođenja, JMBG, mjesto, općina i država rođenja, državljanstvo, radna dozvola (posjedovanje i trajanje) , adresa prebivališta/boravišta, stručna sprema, zvanje/zanimanje, podaci vezani uz radni odnos radnika (vrsta radnog odnosa, postupak koji je prethodio zapošljavanju, vježbenik, zaposlenik na probnom radu, zamjena za odsutnog zaposlenika), početak / završetak rada, stručno usavršavanje i obrazovanje (licence, uvjerenja, certifikate i dr.), status na tržištu rada, status kućanstva, bračni status, preslika osobne iskaznice, vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom, mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, naznaka radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako, ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima, ugovorna zabrana natjecanja, broj tekućeg računa, broj djece, imena i prezimena, datumi rođenja, OIB, invalidnost djeteta, broj djece, imena i prezimena, datumi rođenja, spol, uzdržavani član – ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa stanovanja, spol, registarska oznaka vozila, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO, prethodna zaposlenja – duljina radnog staža, porezna kartica, objava osobnih podataka radnika na internet stranicama i u tiskovinama, objava fotografije zaposlenika na internet stranicama i tiskovinama, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte.

Osobni podaci se prikupljaju, obrađuje i pohranjuje Vaše podatke u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ostvarivanja prava koja iz njega proizlaze, sklapanja Ugovora o radu, u svrhu kontaktiranja i prijenosa osobnih podataka, i slično.

 • sudionici natječajnog postupka – Ime i prezime, OIB, adresa, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, stručna sprema, životopis, podaci iz kaznenih i prekršajnih evidencija, prethodna zaposlenja – potvrda o stažu.

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom provedbe natječaja.

 • Članovi Upravnog vijeća – Ime i prezime, OIB, adresa prebivališta/boravišta, informacija o mirovinskom osiguranju, izjava o nepostojanju sukoba interesa, broj telefona, e-mail adresa, broj žiro računa i naziv banke.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu obavljanja poslova člana upravnog vijeća, kontaktiranja, isplate naknada 

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku mandata, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 • Vanjski suradnici – Ime i prezime, OIB, adresa , broj tekućeg računa i naziv banke, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja.

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 • Korisnici osnovne djelatnosti  – Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i slično.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu postupanja po podnesenim zahtjevima od strane fizičkih osoba i u svrhu kontaktiranja.

Vaše osobne podatke načelno brišemo u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade.

Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem:

 1. Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima (npr. Zakona o radu, Pravilnika o Evidenciji radnika itd.), kao i radi obavještavanja i prijava  koja smo dužni vršiti prema važećim propisima. (npr. prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje itd.)
 2. Realizacija ugovora osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili,.
 3. Privole kontaktiranja za vrijeme trajanja mandata  
 4. Legitimnog interesa Voditelja obrade

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

3.     Upravljanje privolama

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • e-maila:
 • putem pošte na adresu: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE – VINKOVCI, 32 100  Vinkovci, Glagoljaška 27  

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

4.     Prava ispitanika

a)  pravo na informaciju o obradi osobnih podataka

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev

k)  Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

5.    Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

 6.   Organizacijske i tehničke mjere zaštite

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Skip to content