SADRŽAJ
NASLOVNA
GRAFIČKI PRIKAZI
TEKST PLANA
SOFTWARE
POČETNA

2. Izmjene i dopune prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.09/11

Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.3 od 2009. godine. u segmentu elektroničke komunikacijske infrastrukture u svrhu planiranja i osiguravanja nužnih preduvjeta za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno samostojećih antenskih stupova sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (''NN'' broj 73/08) .

Odluka predstavničkog tijela o donošenju II. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije objavljena je u «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.9 od 2011. godine.